Download

- The data resources of TPIA including genomic, transcriptomic, metabolic, germplasm, correlation and other related data could be freely bulk downloaded from below.

- Data resources :

No. Type Description FileName Format Size
   page   1   of        

The genomic datasets of TPIA2 is mainly from the below listed literatures:

1) En-Hua Xia, Fang-Dong Li, Wei Tong, Peng-Hui Li, Qiong Wu, Hui-Juan Zhao, Ruo-Heng Ge, Ruo-Pei Li, Ye-Yun Li, Zheng-Zhu Zhang, Chao-Ling Wei, Xiao-Chun Wan. (2019). Tea Plant Information Archive (TPIA): A comprehensive genomics and bioinformatics platform for tea plant. Plant Biotechnology Journal. doi: https://doi.org/10.1111/pbi.13111

2) En-Hua Xia, Wei Tong, Yan Hou, Yan-Lin An, Lin-Bo Chen, Qiong Wu, Yun-Long Liu, Jie Yu, Fang-Dong Li, Ruo-Pei Li, Peng-Hui Li, Hui-Juan Zhao, Ruo-Heng Ge, Jin Huang, Ali Inayat Mallano, Yan-Rui Zhang, Sheng-Rui Liu, Wei-Wei Deng, Chuan-Kui Song, Zhao-Liang Zhang, Jian Zhao, Shu Wei, Zheng-Zhu Zhang, Tao Xia, Chao-Ling Wei, Xiao-Chun Wan. (2020). The reference genome of tea plant and resequencing of 81 diverse accessions provide insights into genome evolution and adaptation of tea plants. Molecular Plant doi: https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.04.010.

3) En-Hua Xia, Hai-Bin Zhang, Jun Sheng, Kui Li, Qun-Jie Zhang,Changhoon Kim, Yun Zhang, Yuan Liu, Ting Zhu, Wei Li, Hui Huang, Yan Tong,Hong Nan, Cong Shi, Chao Shi, Jian-Jun Jiang, Shu-Yan Mao, Jun-Ying Jiao,Dan Zhang, Yuan Zhao, You-Jie Zhao, Li-Ping Zhang, Yun-Long Liu, Ben-Ying Liu,Yue Yu, Sheng-Fu Shao, De-Jiang Ni, Evan E. Eichler and Li-Zhi Gao. (2017).  The Tea Tree Genome Provides Insights into Tea Flavor and Independent Evolution of Caffeine Biosynthesis. Molecular Plant doi: https://doi.org/10.1016/j.molp.2017.04.002.

4) Xin-Chao Wang, Hu Feng, Yu-Xiao Chang, Chun-Lei Ma, Li-Yuan Wang, Xin-Yuan Hao, A’lun Li, Hao Cheng, Lu Wang, Peng Cui, Ji-Qiang Jin, Xiao-Bo Wang, Kang Wei, Cheng Ai, Sheng Zhao, Zhi-Chao Wu, You-Yong Li, Ben-Ying Liu, Guo-Dong Wang, Liang Chen, Jue Ruan, Ya-Jun Yang.(2020). Population sequencing enhances understanding of tea plant evolution Nature Commounications. doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18228-8.

5) Wei-Yi Zhang, You-jun Zhang, Hai-ji Qiu, Ya-fei Guo, Hao-Liang Wan, Xiao-Jiang Zhang, Federico Scossa, Saleh Alseekh, Qing-Hua Zhang, Pu Wang, Li Xu, Maximilian H-W Schmidt, Xin-Xin Jia, Dai-Li Li, Anting Zhu, Fei Guo, Wei Chen, De-Jiang Ni, Björn Usadel, Alisdair R. Fernie, Wei-Wei Wen (2020). Genome assembly of wild tea tree DASZ reveals pedigree and selection history of tea varieties. Nature Commounications  doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-17.

6) Qun-Jie Zhang, Wei Li, Kui Li,Hong Nan, Cong Shi, Yun Zhang, Zhang-Yan Dai, Yang-Lei Lin, Xiao-Lan Yang, Yan Tong, Dan Zhang, Cui Lu, Li-Ying Feng, Chen-Feng Wang, Xiao-Xin Liu, Jian-An Huang, Wen-Kai Jiang, Xing-Hua Wang, Xing-Cai Zhang, Evan E. Eichler,Zhong-Hua Liu, Li-Zhi Gao. (2020) The Chromosome-Level Reference Genome of Tea Tree Unveils Recent Bursts of Non-autonomous LTR Retrotransposons in Driving Genome Size Evolution. Molecular Plant. doi: https://doi.org/10.1016/j.molp.2020.04.009.

7) Peng-Jie Wang, Jia-Xin Yu, Shan Jin, Shu-Ai Chen, Chuan Yue, Wen-Ling Wang, Shui-Lian Gao, Hong-Li Cao, Yu-Cheng Zheng, Meng-Ya Gu, Xue-Jin Chen, Yun Sun, Yu-Qiong Guo, Jiang-Fan Yang, Xing-Tan Zhang, Nai-Xing Ye. (2021). Genetic basis of high aroma and stress tolerance in the oolong tea cultivar genome. Horticulture Research doi: https://doi.org/10.1038/s41438-021-00542-x.

8) Xing-Tan Zhang, Shuai Chen, Long-Qing Shi, Da-Ping Gong, Sheng-Cheng Zhang, Qian Zhao, Dong-Liang Zhan, Liette Vasseur, Yi-Bin Wang, Jia-Xin Yu, Zhen-Yang Liao, Xindan Xu, Rui Qi, Wen-Ling Wang, Yun-Ran Ma, Peng-Jie Wang, Nai-Xing Ye, Dong-Na Ma, Yan Shi, Hai-Feng Wang, Xiao-Kai Ma, Xiang-Rui Kong, Jing Lin, Liu-Feng Wei, Min-Sheng You. (2021). Haplotype-resolved genome assembly provides insights into evolutionary history of the tea plant Camellia sinensis. Nature Genetics. doi: https://doi.org/10.1038/s41588-021-00895-y.

9) Teng-fei Shen, Bin Huang, Meng Xu, Peng-yan Zhou, Zhou-xian Ni, Chun Gong, Qiang Wen, Fu-liang Cao, Li-An Xu. (2022). The reference genome of Camellia chekiangoleosa provides insights into Camellia evolution and tea oil biosynthesis. Horticulture Research doi: https://doi.org/10.1093/hr/uhab083.

10) Wen-Fang Gong, Shi-Xin Xiao, Lin-Kai Wang, Zhen-Yang Liao, Yi-Hong Chang, Wen-Juan Mo, Guan-Xing Hu,Wen-Ying Li, Guang Zhao, Hua-Guo Zhu, Xiao-Ming Hu, Ke Ji, Xiao-Feng Xiang,Qi-Ling Song,De-Yi Yuan, Shuang-Xia Jin,Lin Zhang. (2022). Chromosome-level genome of Camellia lanceoleosa provides a valuable resource for understanding genome evolution and self-incompatibility. The Plant Journal doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.15739.